Sunduklarımız2018-12-19T07:27:09+00:00

Kurumlara Sunduğumuz Programlar

Evolve Leadership and Coaching, kurumlar bünyesinde liderlerin, grupların ve takımların ihtiyaçlarına yönelik olarak yönetici koçluğu, sistem ve takım koçluğu, eylem bazlı öğrenme ve grup koçluğu, liderlik gelişim programları hazırlamakta; yetenek yönetimi, iç koçluk ve mentorluk sistemleri tasarımı hizmeti sunmaktadır.

Koçluk Programları

Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF):

“Koçluk alanların, kişisel ve profesyonel potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmalarına ve yaşamlarında arzu ettikleri sonuçlara ulaşmalarına destek olan, uzun soluklu ve yaratıcı bir ortaklıktır.”

Üst düzey ve orta düzey yöneticilere, yetenek havuzunda yer alan yöneticilere ve yönetici adaylarına sunduğumuz yönetici koçluğu hizmeti; kişilerin değişim yaşamak istedikleri alanları ve gidecekleri yönü belirlemelerine, arzu ettikleri duruma ulaşmalarına ilişkin değişimi başlatmalarına ve sürdürmelerine destek olmayı amaçlar.

Kişilerin değişim yaşamak istedikleri alanlar performans, öğrenme ve kendini gerçekleştirme gibi farklı boyutlarda olabilir. Yöneticilerin ihtiyacı ne olursa olsun, koçluğun amacı kişilerin kendi kaynaklarının ve potansiyellerinin farkına varmalarına yardımcı olmak, kendi çözümlerini bulmaları ve hedefledikleri noktaya ulaşma sürecinde onlara destek olmaktır.

Yönetici koçluğunda benimsediğimiz ekoller Adler Koçluk Yaklaşımı, Eurasian Gestalt Üst Düzey Yönetici Koçluğu ve Marshall Goldsmith’in Paydaş Merkezli Tepe Yönetici Koçluk Modelidir.

Sistem koçluğu hizmetlerimizde çoğunluk değil çoğulculuk demokrasisini benimseyen Derin Demokrasi metodolojisini esas almaktayız. Bize göre sistemde sürdürülebilir değişim ve dönüşüm yaratmak, ancak sistemin tüm seslerini dahil eden bir yaklaşımla azınlığın potansiyeline ve bilgeliğine ulaşarak mümkün olur.

Sistemler parçaların toplamından daha fazlasıdır. Bu bakış açısından hareketle fonksiyonel ve matris takımlara yönelik olarak şirketlere sunduğumuz takım koçluğu programları takımların sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmayı ve mümkün olan en büyük halkaya hizmet ederek sistemin bütününü ileriye taşıyacak ortak faydayı yaratmayı amaçlar.

Takım koçluğu programlarımızda beş boyuta odaklanmaktayız:

STC_5Disiplin_TR_Evolve

Takım koçluğu çalışmalarında benimsediğimiz yaklaşımlar ve öğretiler şunlardır:

ORSC – Organizasyon ve İlişki Sistemleri Koçluğu – CRR Global
Team Coaching International (TCI)
Sistemsel Takım Koçluğu – Academy of Executive Coaching (AoEC)
Derin Demokrasi – Myrna Lewis Methodology

Benimsediğimiz temel öğrenme prensibi, Eylem Bazlı Öğrenme (Action Learning) metodolojisidir. Eylem Bazlı Öğrenme döngüsüne göre bir eylemi gerçekleştirdikten sonra üzerinde düşünerek, anlam çıkararak ve bunlara göre bir sonraki eylemimizi planlayarak etkin ve kalıcı öğrenmeyi sağlamamız mümkün olur. Araştırmalar kanıtlamıştır ki, yetişkin öğrenmesi deneyimleme ve bu deneyimden çıkarım yapma ekseninde ilerleyen, devamlı bir süreçtir.

Eylem_Bazli_Ogrenme_Action_Learning_Evolve

Grup koçluğu çalışmalarımız, Eylem Bazlı Öğrenme metodolojisini ve sistemsel bakış açısını temel almaktadır. Sistemin bir parçası olarak grubun diğer üyeleriyle olan etkileşimimiz vasıtasıyla, kendi kişisel farkındalığımızı artırmak ve dönüşümümüzü sağlamak; buradan hareketle, hedeflerimizi belirlememiz ve eylem planı oluşturabilmemize yönelik yetkinlikleri geliştirmemiz mümkün olmaktadır.

Ubuntu – Güney Afrika Felsefesi

“Ben, sen olduğun için benim.”

Adler:

“İnsan anlam arayan ve anlam yaratandır.”

Social constructionist paradigm: (Heron and Reason, 1997)

“Kendi gerçekliğimizi içinde bulunduğumuz grupla inşa eder ve yaratırız.”

Liderlik Gelişimi Programları

Yapılan araştırmalar, iyi bir yöneticiyi sıradan bir yöneticiden ayıran en belirgin yönetim yetkinliğinin, koçluk yaklaşımı olduğunu ortaya koymaktadır. Şaşırtıcıdır ki; birçok şirkette yöneticilerden beklenen işler arasında koçluk yapmak yer almamaktadır. Çalışan bağlılığı araştırmalarında çalışanların en çok önem verdikleri konuların başında öğrenme ve kariyer olanakları olmasına rağmen birçok yönetici, koçluğu halen görev tanımlarının bir parçası olarak görmemektedirler.

Çalışanların gelişim süreçlerinde, öğrenmenin %70’i işi yaparken gerçekleşmektedir. Dolaysıyla yöneticiler çalışanların gelişim süreçlerinde aktif rol aldıklarında, onların öğrenme ve gelişimlerini desteklemektedirler. Bunun neticesinde de kuruma olan bağlılık artmaktadır.

İş yaşamında insanların en güçlü motivasyon kaynağı; kişisel olarak anlamlı buldukları bir konuda gelişim ve ilerleme sağlamalarıdır. Bir liderin her gün yapacağı en önemli şey; takım üyelerinin anlamlı bir işte ilerleme deneyimlerine destek olmaktır. Bunun en iyi yolu ise; her bir çalışanı en çok neyin motive ettiğini bulmak, kişisel değerler ile kurumun stratejileri arasında bağ kurmak; çalışanların güçlü yönlerini ve potansiyelini açığa çıkararak, zamanında ve etkin geribildirimler ile gelişimlerine destek olmaktır. Bunun olmazsa olmazı; öncelikle kurumda pozitif bir liderlik ve değişim kültürü yaratmak ve bir lider olarak bu kültürün yerleştirilmesinde etkili bir rol model olmaktır.

Liderin Koçluk Bakışı programının amacı liderlere,

• İşin ve iş ilişkilerinin bir parçası olarak koçluk yaklaşımını içselleştirmeleri yönünde destek olmak;
• Etkileşimlerinde koçluk zihniyetini ve dilini geliştirmelerine yardımcı olmak,
• Etkin dinleme, soru sorma ve takdir etmeye dayalı koçluk becerilerini kazandırmak,
• Koçluk yaklaşımının en çok hangi durumlar ve ihtiyaçlar için etkin bir yönetim aracı olduğunu düşündürmek,
• Çalışanlarıyla düzenli olarak gerçekleştirebilecekleri koçluk söyleşilerinin yapısını ve akışını aktarmaktır.

Bütünsel Liderlik programı, liderliği çok boyutlu, kapsayıcı ve bütünsel olarak görmemize olanak tanıyacak bir şekilde tasarlanmıştır. Liderlerin karşısına çıkan her olguda içlerinde barındırdıkları kutbun her iki ucuyla da temas etmeleri, bu uçlarla buluşarak yarattıkları ikiliği/bölünmeyi kapsayıp aşmaları ve bütün olmaları prensibine dayanır.

Bu kutuplar çeşitli şekillerde tezahür edebilir. Örneğin:
Beden — Zihin
Duygu — Mantık
Madde — Mânâ

Geştalt öğretisinin bütüncül yaklaşımına göre, hepimiz daima dört boyutta var oluyoruz: Bedensel, Duygusal, Zihinsel ve Tinsel (Mânâ Arayan Ruhsal Boyutumuz). Hayattan elde edilecek doyum ancak bu dört boyutun da yaşatılmasıyla sağlanabilir.

Liderin kendi içsel yolculuğunda bu boyutlara dair ikilikleri/bölünmeleri fark ederek tüm boyutları kapsayabilmesi ile, hayatında aldığı kararlarda ve seçimlerde var oluşun dört boyutunu dengeli bir şekilde yaşatması mümkün olur.

Liderin deneyimleyebileceği ikilik/bölünmelerden bazıları:

• Sistemle Buluşma İhtiyacı — Kendisinden Ayrışma İhtiyacı
Kendisiyle Buluşma İhtiyacı — Sistemden Ayrışma İhtiyacı
Yaşamın özü, sistemin bir parçası olmak ve kendimiz olmak arasındaki dengeyi kurabilmektir.

• Dişil Liderlik Özellikleri — Eril Liderlik Özellikleri
Her liderin toplumsal cinsiyetten bağımsız olarak eril ve dişil özelliklere sahip olduğu ve bunların farkındalıkla, seçimli ve dengeli bir şekilde kullanılabileceğidir. Araştırmalar göstermiştir ki, iş dünyasında süregelen eril enerji, giderek dişil enerjiyle harmanlanmaktadır; gelecekte var olması arzu edilen liderlik profili, dişil enerjiyle dengelenen liderlik özelliklerini barındıracaktır.

• Lider Olma — Takipçi Olma
Bizim için liderlik merkezine yalnızca lideri alan bir kavram değil; liderden ötesidir. Bir ortamda gerçek liderlikten bahsedebilmek için, lider rolü kadar takipçi rolünün de etkinliği önemlidir. Her liderin kendi içindeki lider ve takipçi yönünü fark edip, her iki rolü de işlevsel ve dengeli bir şekilde kullanması bu kutbun kapsayıp aşılması anlamına gelmektedir.

Liderlik programları gelişimin kalıcı olması, yetkinliklerin üst üste inşa edilerek pekiştirilmesi amacıyla uzun soluklu ve zamana yayılacak bir şekilde şirketlere özel olarak tasarlanmaktadır. Programlar öğrenmenin güçlendirilmesine yönelik olarak Eylem Bazlı Öğrenme (Action Learning) ve Grup Koçluğu metodolojileriyle desteklenmektedir.

Gelişim Sistemleri Tasarımı

Şirketlerin başarısı bireylere bağlıdır. Sürdürülebilir başarıyı hedefleyen yönetimler, insanı merkeze alan bir bakış açısını benimsemişlerdir.

Çalışanların sahip olduğu yetkinlik ve becerileri fark etmek, takdir etmek; kişilerin mevcut kaynaklarını değerlendirmeleri için onları teşvik etmek, kendi gelişim hedeflerini belirlemelerine ve bu yolda ilerlemelerine yönelik süreçlerde destek olmak organizasyonların başarısı için kritik öneme sahiptir. Bu çerçevede, yetenek yönetimi uygulamaları içerisinde yetkinlik belirleme, kariyer planlama, gelişim programları seçimi gibi adımlar öne çıkmaktadır.

Evolve Leadership and Coaching, yetenek yönetimi sistemlerinin tasarlanması, hayata geçirilmesi ve yönetilmesi süreçlerinde kurumlara danışmanlık hizmeti sunmakta; yetenek havuzunda yer alan yöneticilere koçluk hizmeti vermektedir.

Evolve Leadership and Coaching, kurumsal iç koçluk sistemlerinin tasarlanması ve koçluk eğitimlerinin verilmesi süreçlerinde kurumlara danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kurumsal İç Koçluk

Evolve Leadership and Coaching kurucusu Evrim Cabbaroğlu, 2012-2014 yıllarında Koç Holding’te Kurumsal Koç olarak görev yapmıştır. Koç Topluluğu’nda insanı merkeze koyan koçluk kültürünün bir yönetim felsefesi olarak yaygınlaştırılmasına yönelik olarak kurumsal iç koçluk sürecinin geliştirilmesinden ve yönetiminden sorumlu olarak, Türkiye’nin en geniş kapsamlı iç koçluk uygulaması olan Koç Topluluğu Kurumsal Koçluk Sistemi’ni geliştirmiştir. Bu sistem sayesinde orta ve üst kademe yöneticiler arasından 106 iç koçun uluslararası akredite koçluk eğitimleri alarak yetiştirilmesini sağlamış, bu kişiler aracılığıyla Topluluk içinde her yıl yaklaşık 200 yöneticiye iç koçluk desteği sağlanabilir hale gelmiştir.

Bu deneyimden hareketle, şirketlerin iç koçluk sistemlerini kurmalarında ve süreçlerini geliştirmelerinde sistem danışmanlığı hizmeti verilmektedir.

Mentorluk

David Clutterbuck:
“Mentor, menteenin sahip olduğu bilgeliği keşfetmesi için, kendi bilgeliğini ortaya koyan kişidir.”

Evolve Leadership and Coaching, kurumlara mentorluk sistemlerinin tasarlanması süreçlerinde danışmanlık vermekte; mentor ve mentee eğitimlerinin verilmesinde destek olmaktadır.

Mentorluk, kişinin sahip olduğu tecrübe ve belirli bir uzmanlık ile kendisinden daha az deneyimli danışanlara rehberlik etmesi ve deneyimlerini paylaşmasıdır.

Mentor, olumlu bir rol modeldir, iyi bir dinleyici ve gözlemcidir, yüksek farkındalığa sahiptir, bir deneyim kaynağı ve akıl hocasıdır, cesaretlendirir, emir-komuta yerine etki yaratarak liderlik eder. Yönetim kültürü ile ilgili yazılı olmayan bilgilere erişimi kolaylaştırır.

Mentorluk sistemi hem mentorlar, hem menteeler hem de şirketler için faydalıdır:
• Mentorlar bu sistem sayesinde organizasyonla ilgili taze bir bakış açısı kazanma şansı elde eder, menteeye rehberlik ederken kendi liderlik becerilerini ve yönetici yetkinliklerini geliştirme imkanı bulur.
• Menteeler şirketteki farklı iş alanlarına, kültürlere ve bakış açılarına daha kolay uyum sağlar, şirketin kendisine ve kariyer gelişimine değer verdiğini hisseder, kişisel farkındalıklarını artırır ve başkasının deneyimlerinden öğrenerek kişisel gelişim sağlar.
• Şirketlerde ise, organizasyon içi bilgi ağı ve iletişim etkinleşir, geleceğin liderlerini yetiştirilmesi ve liderlik kapasitesinin gelişmesine katkı sağlanır. Kurumsal stratejilerin, kültürün ve diğer uygulamaların yayılmasının desteklenmesi sağlanır. Tüm çalışanlara verilen değerin hissedilmesiyle, motivasyon ve bağlılık artar.

Koçlara Sunduğumuz Programlar

Evolve Leadership and Coaching, unvan alma sürecinde kişisel farkındalığını ve yetkinliklerini güçlendirmek isteyen koçlara yönelik mentor koçluk ve süpervizyon desteği sunmaktadır.

ICF akreditasyonlu koçluk gelişim yolculuğunda ve unvan alma sürecinde kendisi ile ilgili farkındalık kazanmak ve koçluk yetkinliklerini geliştirmek isteyen koçlara bireysel ve grup olarak sunulan mentor koçluk hizmeti deneyimsel bir yaklaşım ile pozitif ve kalıcı değişim elde etmeyi sağlar.

Süpervizyon koçların mesleki gelişimlerine devam edebilmelerinde kritik bir öneme sahiptir. Süpervizyon süreci, koçların kendi farkındalığını arttırmasını, yetkinliklerini geliştirmesini; gerçekleştirdiği görüşmelerin objektif değerlendirmelerini yapması ve gerektiğinde tavsiye/yönlendirme almasını sağlar.

Süpervizyon seansları deneyimsel bir yöntem izleyerek, koçluk yetkinliklerini geliştirmek, kişisel gelişim ve farkındalık sağlamak isteyen koçlara destek olmaktadır.

Süpervizyon seanslarında, Dr. Peter Hawkins’in 7 Filtreli Modeli (7 Eyed Model) temel alınmaktadır. Bu modele göre, sürece hangi filtreden baktığımız, gerçekliği algılayışımızı ve yorumlayışımızı bütünüyle etkilemektedir:

7_Eyed_Model_Supervision_TR_Evolve

Bireylere Sunduğumuz Programlar

Evolve Leadership and Coaching, bireylerin içsel yolculuklarına dair farkındalığını güçlendirmek ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine destek olmak amacıyla kariyer koçluğu ve yaşam koçluğu hizmetleri sunmaktadır.

Evolve Leadership and Coaching, bireylerin içsel yolculuklarına dair farkındalığını güçlendirmek ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine destek olmak amacıyla kariyer koçluğu ve yaşam koçluğu hizmetleri sunmaktadır.

Liderliğe bakışımızda Geştalt öğretisinin bütüncül yaklaşımını esas almaktayız. Bu yaklaşıma göre her insan daima dört boyutta var olur: Beden, Duygu, Zihin ve Manevi (Anlam Arayan Ruhsal Boyut). Liderin kendi içsel yolculuğunda her boyuta dair farkındalığını güçlendirerek; hayatının genelinde, aldığı kararlarda ve seçimlerinde tüm boyutları dengeli bir şekilde gözetmesini hedeflemekteyiz.

İnsan potansiyelini gerçekleştirmek için vardır; gelişimleri yatay değil dikey bir yönde ilerleyen bir yolculuktur.

Bireylere sunduğumuz hizmetler:

1. Kariyer Koçluğu
2. Yaşam Koçluğu